Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Levoča

Cestmajster – hlavný dispečer

Hlavná náplň práce

 • zabezpečovať plnenie úloh údržby a opráv pozemných komunikácií, vykonávať kontroly a prehliadky stavebno-technického stavu ciest a ich súčastí
 • organizovať, riadiť a plánovať prácu zamestnancov pri údržbe a opravách ciest, kontrolovať a preberať vykonanú prácu a jej kvalitu v súlade s platnými STN, TP a TKP
 • posudzovať možnosti odstraňovania zistených nedostatkov,  rozhodovať o technológiách ich zmierňovania alebo odstraňovania a o dopravno-bezpečnostných opatreniach
 • zabezpečovať bežnú a zimnú údržbu ciest, podieľať sa pri tvorbe plánov zimnej a letnej údržby
 • zodpovedať za prevádzkovú spôsobilosť a hospodárnosť udržiavania komunikácií
 • zabezpečovať vyhodnocovanie denných záznamov o výkone a prevádzke vozidiel a mechanizmov na pridelenom cestmajsterstve a zabezpečovať ich nahrávanie PC v programe ORIS

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • skúsenosti s riadením zamestnancov,
 • základná znalosť stavebnej legislatívy,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
 • časová flexibilita a samostatnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • SŠ, VŠ vzdelanie technického zamerania (odbor stavebný, dopravný, strojárenský výhodou),
 • vodičský preukaz sk.B,
 • 3 – ročná prax v riadení,
 • časová flexibilita a bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Plat. trieda č. 5.  Nást. plat: od 1300,00  €

Spôsob (forma) výberu: ústna forma: overenie znalosti z oblasti cest. hospodárstva správy a údržby ciest, cestný zákon

– výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  13.03.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Odd. person.- mzdové: Mgr. Ivana Olejárová

Tel.:+421 918 477 144 mail: personalne@sucpsk.sk; olejarova.ivana@sucpsk.sk

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť