Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Prešov

Dispečer špecializovaných činností

Hlavná náplň práce

 • samostatne zabezpečovať požiadavky na opravu strojov a zariadení, dohliadať na ich údržbu a sledovať spotrebu pohonných hmôt a dohliadať  na spôsob nakladania s odpadmi
 • zodpovedať za správne a úplné prevzatie materiálových zásob. Zodpovedať za vedenie evidencie príjmu a výdaja za uskladnenie a uloženie zásob, aby nedošlo k ich znehodnoteniu a odcudzeniu
 • organizovať a riadiť prácu zamestnancov pri plnení stanovených úloh v oblasti oprav strojov a zariadení
 • využívať počítačové výstupy z monitorovacieho systému pre účely kontroly výkonov, vozidiel a zamestnancov

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • skúsenosti s riadením zamestnancov,
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • organizačné schopnosti, časová flexibilita a samostatnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • min. SŠ vzdelanie  technického zamerania,
 • vodičský preukaz sk. B.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Plat. trieda č. 5.  Nást. plat: od 1200,00  €

Spôsob (forma) výberu: ústna forma – výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  14.11.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Odd. person.- mzdové: Mgr. Ivana Olejárová

Tel.:+421 918 477 144 mail: personalne@sucpsk.sk; olejarova.ivana@sucpsk.sk

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť