Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Otvorené pozície
Prešov

Hlavný manažér prípravy a realizácie projektov

Hlavná náplň práce

 • podľa metodických pokynov spracovávať podklady ku spracovaniu žiadosti pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EU,
 • spracovávať monitorovacie správy o priebehu realizácie projektov financovaných z fondov EU podľa požiadaviek Riadiaceho orgánu,
 • zabezpečovať a zodpovedať za účelnosť použitia finančných prostriedkov v procese realizácie projektov,
 • zúčastňovať sa  kontrolných dní na stavbách a plniť úlohy vyplývajúce z prijatých opatrení týkajúcich sa kompetencii referátu realizácie  stavieb a projektov EU.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • základná znalosť stavebnej legislatívy,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť a komunikatívnosť,
 • časová flexibilita a bezúhonnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • VŠ vzdelanie technického smeru,
 • 3 – ročná odborná prax,
 • vodičský preukaz sk.B.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o  praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Nást. plat:  od 1300,00  €

Spôsob (forma) výberu: Ústna forma, výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  15.02.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Mgr. Ivana Olejárová, odd. person.- mzdové, Tel.: +421 918477144, e-mail: personalne@sucpsk.sk; olejarova.ivana@sucpsk.sk

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť