Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Otvorené pozície
Prešov

Hlavný zamestnanec diagnostiky

Hlavná náplň práce

 • vykonávať odbornú prípravu a zhromažďovanie dostupných informácii ku konkrétnemu stavebnému objektu určenému na diagnostiku,
 • vykonávať prípravné práce ku zahájeniu diagnostiky stavebných konštrukcií,
 • vykonávať prehliadky stavebných konštrukcií určených na diagnostiku,
 • vykonávať diagnostiku mostných objektov a ostatných častí ciest v rámci územnej pôsobnosti PSK,
 • vykonávať práce na zisťovaní polohy a parametrov výstuže na vybraných vodorovných i zvislých konštrukčných častiach stavebných objektov,
 • vykonávať deštruktívne i nedeštruktívne skúšky stavebných objektov,
 • zúčastňovať sa a poskytnúť súčinnosť pri zaťažovacích skúškach mostných objektov,
 • vyhodnocovať výsledky diagnostiky stavebných objektov,
 • zabezpečovať prípravu podkladov k vypracovaniu záverečných správ,
 • vytvárať záverečné správy z diagnostiky, alebo jej príslušné časti,
 • zabezpečovať riadne vedenie evidencie realizovaných diagnostík,
 • zodpovednosť za dodržiavanie materiálno-technických noriem v oblasti diagnostiky stavebných konštrukcií,
 • zabezpečovať geologické úlohy alebo iné geologické činnosti, ako podklad pre zadanie zákazky v podobe realizačnej projektovej dokumentácie, ale aj v rámci samotnej realizácie stavby,
 • zúčastniť sa na tvorbe podkladov pre verejné obstarávanie a oddelenie technickej prípravy stavieb, s cieľom určiť rozsah a zameranie stavebných prác v realizačnej projektovej dokumentácii, ale aj v rámci samotnej realizácie stavby,
 • vykonávať práce georadarom,
 • vykonávať merania na stavebných objektoch za účelom overovania kvality diela,
 • komplexne zabezpečovať, zodpovedať a realizovať odbery a skúšky zemín, kameniva, betónu a asfaltových zmesí.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC ( Word, Excel, Outlook, internet),
 • znalosť stavebnej legislatívy,
 • časová flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť a bezúhonnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • VŠ, SŠ vzdelanie technického smeru, stavebné výhodou
 • 5 rokov prax v odbore (oblast kvality stavebných prác, diagnostika stavebných konštrukcií, výskum, laborant stavebných materiálov a konštrukcií),
 • vodičský preukaz sk. B.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Nást. plat:  od 1200,00  €/ mesiac a viac v závislosti od praxe

Spôsob (forma) výberu: Ústna forma, výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  30.04.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Mgr. Ivana Olejárová, odd. person.- mzdové

Tel.: +421 918 477 144, e-mail: personalne@sucpsk.sk; olejarova.ivana@sucpsk.sk

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Termín výberu: Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť