Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Otvorené pozície
Prešov

Hlavný zamestnanec technickej prípravy stavieb

Hlavná náplň práce

 • z hľadiska ochrany záujmov cestného hospodárstva posudzovať a pripomienkovať prípravnú, projektovú a územno-plánovaciu dokumentáciu pre cesty II. a III. triedy,
 • koordinovať zámery SÚC PSK súvisiace s rozvojom ciest so zámermi iných investorov, ak sa týkajú plnenia úloh v rámci predmetu činnosti podľa tohto článku,
 • zabezpečovať vypracovanie všetkých druhov dokumentácií ciest v súlade s vnútornými normami organizácie okrem dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,
 • zabezpečovať zosúladenie stanovísk a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa týkajú prípravy realizácie ciest,
 • zabezpečovať všetky podklady potrebné pre vydanie územných rozhodnutí o umiestnení stavby ciest a stavebných povolení, vrátane majetkovo-právnych podkladov pre stavby ciest,
 • vykonávať investičnú kontrolnú činnosť v  procese výstavby na základe pokynov nadriadeného zamestnanca,
 • pripravovať súťažné podklady pre verejné obstaranie investičných zámerov a súvisiacich činností.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC ( Word, Excel, Outlook, internet),
 • ovládanie rozpočtov, programu CENKROS výhodou,
 • znalosť stavebnej legislatívy,
 • časová flexibilita komunikatívnosť, samostatnosť a bezúhonnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • VŠ, SŠ vzdelanie technického smeru,
 • odborná spôsobilosť stavbyvedúci, stavebný dozor výhodou,
 • 3 rokov prax v odbore,
 • vodičský preukaz sk .B.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osôb. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Nást. plat:  od 1150,00  €

Spôsob (forma) výberu – Ústna forma:

 • výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  10.12.2022

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Odd. person.- mzdové: Mgr. Ivana Olejárová, Tel.: +421 918 477 144,  mail: olejarova.ivana@sucpsk.sk, personalne@sucpsk.sk

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť