Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Otvorené pozície
Prešov

Hlavný zamestnanec verejného obstarávania

Hlavná náplň práce

 • zabezpečovať a zodpovedať za kompletný proces verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo vykonanie práce a poskytovať poradenskú činnosť pre jednotlivé oblasti
 • zabezpečovať proces obstarávania v organizácii, zabezpečovať vyhlásenie súťaží, podklady pre vyhodnotenie  a oznamovať výsledky súťaží
 • zabezpečovať vyhlásenie súťaží, spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a osobitnou vnútornou organizačnou normou SÚCPSK
 • spracovávať, posudzovať správnosť postupov a následne predkladať riaditeľovi organizácie požiadavky oblastí na objednávky tovarov, služieb a prác
 • v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi krajskej zložky SÚC PSK a oblastí zabezpečovať vyhotovenie objednávok a spracovanie súvisiacej dokumentácie
 • prostredníctvom riaditeľa metodicky riadiť proces verejného obstarávania na príslušných oblastiach
 • spracovávať, posudzovať správnosť postupu a následne predkladať riaditeľovi organizácie požiadavky oblastí na objednávku tovarov, služieb a prác
 • v rámci vlastnej pôsobnosti zverejňovať dokumenty na webovom sídle organizácie, v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády a/alebo na webovom sídle Úradu verejného obstarávania podľa zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov a zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • prax vo verejnom obstarávaní výhodou
 • ovládanie práce v systéme EVO výhodou
 • časová flexibilita, komunikatívnosť a samostatnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • VŠ vzdelanie ekonomického alebo technického zamerania,
 • vodičský preukaz sk.B,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Nást. plat:  od 1200,00  €/ mesiac a viac v závislosti od praxe

Spôsob (forma) výberu: Ústna forma, výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  26.05.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Mgr. Ivana Olejárová, Ved.odd. person.- mzdového

Tel.: +421 918 477 144, e-mail: personalne@sucpsk.sk; olejarova.ivana@sucpsk.sk

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť