Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Otvorené pozície
Bardejov

Oblastný riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, pre oblasť Bardejov

Hlavná náplň práce

 • riadi príslušnú oblasť vo zverených činnostiach prevádzky, technickej správy a obchodno-ekonomických činnostiach podľa metodického usmernenia  námestníka riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK
 • koordinuje činnosť medzi jednotlivými organizačnými útvarmi oblasti a výhradne zodpovedá za činnosť oblasti
 • zodpovedá za:
 • účelné a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov a riadnu správu a ochranu zvereného majetku

 • dodržiavanie štátnej finančnej, zmluvnej a pracovnej disciplíny na oblasti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 • prevádzkyschopnosť ciest, organizáciu zimnej a letnej údržby, zabezpečenie výkonu, prehliadok mostov na cestách II. a III. tr.

 • riadny výkon správy a údržby cestnej siete podľa zákona o správe majetku štátu, cestného zákona a pokynov riaditeľa SÚC PSK.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • predpoklad na výkon práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
 • znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom funkcie
 • znalosť stavebnej legislatívy
 • skúsenosti s riadením zamestnancov
 • organizačné schopnosti, komunikatívnosť
 • časová flexibilita a samostatnosť
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet).

Kvalifikačné predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. st. technického zamerania
 • odborná spôsobilosť v stavebníctve výhodou
 • prax v riadiacej pozícii min. 3 roky
 • vodičský preukaz sk.B.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní s kontaktnými údajmi uchádzača
 • štrukturovaný životopis a motivačný list
 • čestné vyhlásenie o praxi v oblasti riadenia
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • doklad o bezúhonnosti uchádzača v zmysle §3 zákona č. 552/2003 Z.z. vo výkone práce vo verejnom záujme v spojení s 10 zákona 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Nást. plat:  od 2 300,00  €/ mesiac na základe zručností a skúseností uchádzača

Spôsob  uskutočnenia  výberu:

ústna forma:

 • prezentácia návrhu riadenia oblasti Bardejov (10 – 15 min.)
 • výberový pohovor pred stanovenou komisiou na overenie znalostí:
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 446/2001 Z. z o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • zákon č. 106/2018. Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
 • vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 357/2017 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín a miesto podania žiadosti:

Termín doručenia  uzávierka prihlášok do:  08.09.2023

Podklady k výberu zaslať v uzatvorenej obálke s označením „Výberové  konanie – riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, oblasť Bardejov “ na adresu: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov.

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Odd. person.- mzdové – Mgr. Ivana Olejárová, Tel.: +421 918 477 144 mail: personalne@sucpsk.sk, olejarova.ivana@sucpsk.sk

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť