Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Otvorené pozície
Bardejov

Odborný referent materiálový

Hlavná náplň práce

 • vykonávať všetky administratívne a prevádzkovo technické práce potrebné pre riadny chod a prevádzku skladového hospodárstva na oblasti, vrátene skladovania kancelárskych potrieb a OOPP,
 • vykonávať príjem a výdaj materiálu zo skladu,
 • zabezpečiť nahrávanie pohybov v skladovom hospodárstve (príjem, výdaj) na základe náležite vyplnených a podpísaných príjemok a žiadaniek v príslušnom počítačovom programe,
 • viesť operatívnu evidenciu drobného hmotného majetku a drobného hmotného majetku obstaraného z prostriedkov SF,
 • mesačne v rámci uzávierky spracovávať pohyby v skladovom hospodárstve podľa účtovných symbolov,
 • spracovávať výkaz spotreby materiálno-technického zabezpečenia za príslušný mesiac a predkladať na zúčtovanie do finančnej učtárne oblasti,

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • základná znalosť stavebnej legislatívy,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť a komunikatívnosť,
 • časová flexibilita a bezúhonnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • stredoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického smeru,
 • VŠ vzdelanie technického alebo ekonomického smeru výhodou
 • 3 – ročná odborná prax,
 • vodičský preukaz sk.B.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Nást. plat:  od 1250,00  €

Spôsob (forma) výberu: Ústna forma, výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  08.03.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Mgr. Gabriela Starigazda Nemčíková odd. person.- mzdové

Tel.: +421 918 940 527, e-mail: personalne@sucpsk.sk; nemcikova.gabriela@sucpsk.sk

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť