Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Prešov

Odborný zamestnanec personalistiky

Hlavná náplň práce

 • viesť a spracovávať agendu dochádzky riaditeľstva, pracovať s elektronickým dochádzkovým systémom, sledovať čerpanie dovoleniek a pracovnú neschopnosť zamestnancov organizačných zložiek organizácie
 • na základe údajov zo spracovanej dochádzky viesť evidenciu stravovania a spracovávať nároky zamestnancov riaditeľstva na stravovanie
 • vykonávať úkony v oblasti pracovnoprávnych vzťahov – vznik, zmeny a skončenie pracovného pomeru, návrhy dohôd o  prácach  vykonávaných  mimo  pracovného pomeru
 • vyhotovovať všetky potrebné písomnosti pre zamestnancov organizácie ako pracovné zmluvy, rozhodnutia o plate, náplne práce, dohody o hmotnej zodpovednosti, ak uzavretie takejto dohody vyplýva z povahy pracovnej činnosti alebo druhu práce a pod.
 • na základe údajov evidencie o zdravotnej spôsobilosti a z pohľadu periodicity vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti zabezpečovať výkon lekárskych prehliadok a školení na získanie osvedčení o odbornej spôsobilosti jednotlivých zamestnancov
 • zabezpečovať a organizovať vzdelávanie zamestnancov organizácie a viesť evidenciu vzdelávania, zabezpečovať zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet)
 • skúsenosti s prácou s elektronickým dochádzkovým systémom – výhodou
 • znalosť Zákonníka práce
 • 2 – ročná odborná prax v oblasti personalistiky
 • časová flexibilita, komunikatívnosť a samostatnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • SŠ, VŠ vzdelanie – ekonomické, personálny manažment – výhodou
 • vodičský preukaz sk. B,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Nást. plat:  1200,00  €/ mesiac

Spôsob (forma) výberu: Ústna a písomná forma, výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do: 11.05.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Mgr. Ivana Olejárová odd. person.- mzdové

Tel.: +421 918 477 144, e-mail: personalne@sucpsk.sk; olejarova.ivana@sucpsk.sk

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť