Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Otvorené pozície
Poprad

Samostatný administratívny zamestnanec

Hlavná náplň práce

 • komplexne zabezpečovať výkon sekretárskych prác, celú administratívnu agendu oblastného riaditeľa a zodpovedať za plynulý chod sekretariátu
 • zabezpečovať telefonický styk riaditeľa s ostatnými organizačnými zložkami SÚC PSK a verejnosťou, vykonávať prijímanie a uvádzanie návštev, zabezpečovať občerstvenie
 • pripravovať materiály na pracovné stretnutia a vyhotovovať zápisy z porád
 • zabezpečovať podklady pre vypracovanie návrhov listov, správ a  ostatnej korešpondencie riaditeľa
 • spracovať vstupné podklady personálnej a mzdovej agendy a  zabezpečovať čiastkové činnosti  personálnej a mzdovej práce podľa usmernení  personálno – mzdového oddelenia
 • viesť evidenciu a sledovať termíny lekárskych prehliadok, školení, psychologických vyšetrení zamestnancov oblasti a zabezpečiť ich výkon
 • viesť a zodpovedať za evidenciu pracovného času v elektronickom dochádzkovom systéme oblasti v súlade s príkazom riaditeľa 06/2019
 • zabezpečovanie správy registratúry a registratúrneho strediska. Vykonávať všetky činnosti spadajúce do oblasti registratúry a archivácie, vykonávať sumárnu archiváciu písomnosti

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet) na pokročilej úrovni, práca s kancelárskymi softwarovými aplikáciami,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť a komunikatívnosť,
 • časová flexibilita a bezúhonnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • min. SŠ vzdelanie s maturitou,
 • skúsenosť na podobnej pracovnej pozícii, min. 3 – ročná prax,
 • vodičský preukaz sk. B,
 • vynikajúca znalosť slovenského jazyka a gramatiky.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o  praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o  bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platová trieda:

Nástupný plat: od 1000,- eur v závislosti od predchádzajúcej praxe

Spôsob (forma) výberu: Ústna forma: výberový pohovor pred stanovenou komisiou

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  05.09.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, mail: sucpsk@sucpsk.sk

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Odd. person.- mzdové, Mgr. Ivana Olejárová, Tel.:+421 918 477 144 mail: personalne@sucpsk.sk; olejarova.ivana@sucpsk.sk

Termín výberu:

Uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky organizácie  na obsadenie pracovného miesta bude termín a miesto konania výberu oznámený písomne.

Odoslať žiadosť