Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Otvorené pozície
Prešov

Technik BOZP

Hlavná náplň práce

 • vykonávať činnosť koordinátora bezpečnosti pri realizácií prác na stavenisku v zmysle § 6 NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a následne spracovávať záznamy z kontrolnej činnosti koordinátora bezpečnosti,
 • pripomienkovať technologické postupy spracované zmluvným zhotoviteľom stavebných prác,
 • vypracovávať plány bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • vykonávať kontrolnú činnosť na pracoviskách organizácie zameranú na dodržiavanie predpisov BOZP a následne spracovávať záznamy z vykonaných kontrol,
 • vykonávať oboznamovanie zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • 2- ročná odborná prax koordinátora bezpečnosti na stavbe,
 • vodičský preukaz sk.B,
 • časová flexibilita, komunikatívnosť a samostatnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • SŠ, VŠ vzdelanie technického zamerania,
 • platné osvedčenie bezpečnostného technika vydané Národným inšpektorátom práce,
 • vodičský preukaz sk.B,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Nást. plat:  od 1200,00  €/ mesiac a viac v závislosti od praxe

Spôsob (forma) výberu: Ústna forma, výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  24.03.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Mgr. Gabriela Starigazda Nemčíková, odd. person.- mzdové

Tel.: +421 918 940 527, e-mail: personalne@sucpsk.sk; nemcikova.gabriela@sucpsk.sk

Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť