Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Prešov

Zamestnanec pre majetkovoprávne vzťahy a CDB oblasti

Hlavná náplň práce

 • komplexne zabezpečovať zber, spracovávať dáta cestnej databanky, aktualizovať a archivovať údaje o sieti ciest v správe organizácie
 • viesť technickú evidenciu ciest v správe organizácie, vykonávať prehliadky ciest a ich výsledky nahlasovať na pracovisko centrálnej cestnej databanky
 • podieľať sa na spracovaní koncepcie, plánov rozvoja a výstavby stavieb na úseku cestného hospodárstva
 • pripravovať a realizovať opravy pozemných komunikácii vrátane súvisiacich objektov, diagnostikovanie a prehliadky vozoviek v štádiu výstavby, opráv a prevádzky v územnom obvode cestnej databanky
 • spracovávať podklady pre nakladanie s cestným majetkom v zmysle zákona o majetku vyšších územných celkov
 • poskytovať súčinnosť zamestnancom krajskej zložky pri vyjadrovaní sa k projektových dokumentáciám, k rozhodnutiam orgánov verejnej a štátne správy týkajúcich sa určenia práv a povinností, ktoré majú, resp. môžu mať dopad na vlastníctvo, správu a údržbu ciest II. a III. tried.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet)
 • základná znalosť stavebnej legislatívy
 • organizačné schopnosti, komunikatívnosť
 • časová flexibilita a samostatnosť

Kvalifikačné predpoklady

 • SŠ vzdelanie (stavebné zameranie výhodou)
 • vodičský preukaz sk.B
 • 5-ročná prax.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača
 • profesijný životopis a motivačný list
 • čestné vyhlásenie o praxi
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Nást. plat: od 1500,00  €

Spôsob (forma) výberu: Ústna forma:

– výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  20.10.2023

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov, mail: sucpsk@sucpsk.sk

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Odd. person.- mzdové – Mgr. Gabriela Starigazda Nemčíková

Tel.:+421 918 940 527 mail: personalne@sucpsk.sk; nemcikova.gabriela@sucpsk.sk

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť