Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
kariéra

Kariéra v SÚC PSK

Pridaj sa k nám a podieľaj sa na úspechu našej organizácie
Otvorené pozície
Poprad

Zamestnanec pre majetkovoprávne vzťahy a CDB oblasti

Hlavná náplň práce

 • komplexne zabezpečovať zber, spracovávať dáta cestnej databanky, aktualizovať a archivovať údaje o sieti ciest v správe organizácie,
 • viesť technickú evidenciu ciest v správe organizácie, vykonávať prehliadky ciest a ich výsledky nahlasovať na pracovisko centrálnej cestnej databanky,
 • podieľať sa na spracovaní koncepcie, plánov rozvoja a výstavby stavieb na úseku cestného hospodárstva,
 • pripravovať a realizovať opravy pozemných komunikácii vrátane súvisiacich objektov, diagnostikovanie a prehliadky vozoviek v štádiu výstavby, opráv a prevádzky v územnom obvode cestnej databanky,
 • spracovávať podklady pre nakladanie s cestným majetkom v zmysle zákona o majetku vyšších územných celkov,
 • poskytovať súčinnosť zamestnancom krajskej zložky pri vyjadrovaní sa k projektových dokumentáciám, k rozhodnutiam orgánov verejnej a štátne správy týkajúcich sa určenia práv a povinností, ktoré majú, resp. môžu mať dopad na vlastníctvo, správu a údržbu ciest II. a III. tried.

Požiadavky na uchádzača a iné kritéria

 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • základná znalosť stavebnej legislatívy,
 • organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
 • časová flexibilita a samostatnosť.

Kvalifikačné predpoklady

 • SŠ, VŠ vzdelanie technického zamerania,
 • vodičský preukaz sk .B,
 • 5-ročná prax.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť s kontaktnými údajmi uchádzača,
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • čestné vyhlásenie o praxi,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma odmeňovania:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platová trieda:

Nást. plat:  od 1300,00  €

Spôsob (forma) výberu – Ústna forma:

 • výberový pohovor pred stanovenou komisiou.

Termín a miesto podania žiadosti: Termín doručenia do:  10.12.2022

Adresa doručenia: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Kontakt: Kontaktná osoba (ďalšie informácie):

Odd. person.- mzdové – Mgr. Ivana Olejárová, Tel.:+421 918 477 144 mail: personalne@sucpsk.sk; olejarova.ivana@sucpsk.sk

Termín výberu:

Termín a miesto konania výberu  bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady na obsadzované pracovné miesto, písomne.

Odoslať žiadosť