Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Lysá Poľana spája

22. novembra 2023
Aktuality
Ondrej Šimko

Dňa 22. decembra 2022 bola v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o príspevok z fondov EÚ. Výzva bola zameraná nielen na zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry poľsko-slovenského pohraničia, ale aj na posilnenie udržateľnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility.

V zmysle tejto výzvy bola 31. marca 2023 zo strany SÚC PSK podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre cestný projekt „Lysá Poľana spája“ v celkovej výške viac ako 743 000 €. Následne žiadosť prešla formálnym a odborným hodnotením, na základe ktorého riadiaci orgán Interregu – Spoločný sekretariát v Krakove – schválil daný projekt.

V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác 1,5 km dlhého úseku cesty III/3078 Lysá Poľana – Podspády. Predpoklad ukončenia verejného obstarávania je koniec decembra 2023. Samotné rekonštrukčné práce by sa mali začať až po skončení zimnej údržby ciest, t. j. na jar 2024.

Fotografia zachytáva podpisovanie partnerskej zmluvy štatutárnymi zástupcami oboch partnerov projektu.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: