Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
SK
o nás

Spravujeme a udržiavame cesty Prešovského samosprávneho kraja

SÚC PSK bola zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení.

zistiť viac o súcpsk
o nás
Právomoci a kompetencie SÚC PSK:
 1. organizácia vykonáva činnosť na plnenie úloh zriaďovateľa,
 2. hlavným účelom organizácie je výkon vlastníckych práv PSK k cestám vo vlastníctve PSK,
 3. správa a údržba ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, ich súčastí a príslušenstva,
 4. údržba ciest vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území obvodu Prešovského samosprávneho kraja na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest v zmysle ust. § 3f zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 5. investičná činnosť na cestách vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja  a vyvolaných úprav s tým súvisiacich, a v súvislosti so zlepšením podmienok pre výkon prevádzkových činností organizácie,
 6. poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie organizácie určí organizačný poriadok, ktorý vydá riaditeľ organizácie po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa.
o nas sucpsk
 o nsa sucpsk
organizačná štruktúra
Riaditeľstva SÚC PSK
Parametre
Základné parametre našej organizácie
700+
Počet zamestnancov organizácie
521,073
Dĺžka spravovaných ciest II. triedy v km
1922,209
Dĺžka spravovaných ciest III. triedy v km
Na splnenie svojho účelu:
 1. vedie evidenciu majetku Prešovského samosprávneho kraja, zvereného do správy SÚC PSK,
 2. zaisťuje prehliadky ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území obvodu Prešovského samosprávneho kraja u ktorých je táto činnosť prevedená na PSK, príp. na SÚC PSK na základe zmluvy,
 3. zaisťuje prehliadky mostov vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území obvodu Prešovského samosprávneho kraja u ktorých je táto činnosť prevedená na PSK, príp. na SÚC PSK na základe zmluvy,
 4. zaisťuje opravy a údržbu ciest za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení alebo poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva,
 5. zaisťuje opravy a údržby mostov,
 6. zaisťuje zimnú a letnú údržbu ciest,
 7. plánuje prípravu a zabezpečuje výstavbu ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest,
 8. poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja na účely spracovania koncepcie diaľnic a ciest bezplatne príslušnému ministerstvu,
 9. vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v čase celoštátneho sčítania vo vlastnom mene a na vlastné náklady, výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne príslušnému ministerstvu v určenom čase, alebo vykonáva sčítanie pre účely vlastných potrieb v súvislosti s investičnou prípravou,
 10. poskytuje údaje o zjazdnosti ciest príslušnému ministerstvu a údaje z technickej evidencie ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja,
 11. zabezpečuje stavebné a technické vybavenie ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja,
 12. zaisťuje investičnú činnosť na cestách vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a v ich ochranných pásmach,
 13. zaisťuje ďalšie činnosti vyplývajúce z práv a povinností stanovených zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 14. vykonáva činnosti na základe uzatvorených zmlúv so správcami miestnych a účelových komunikácií vo verejnom záujme a na základe rozhodnutí cestných správnych orgánov.
Zriaďovacia listina