Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Ponuka na odpredaj úrody ovocia

22. augusta 2022
Ponuka
Ľubomír Sabol, Ing.

V súlade s § 9 ods. 2 Zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení. SÚC PSK zverejňuje nasledovnú ponuku na odpredaj majetku PSK:

Správca

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov (DPH DIČ: – neplatca DPH)

Predmet odpredaja

Úroda ovocia zo stromov okolo ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK v rámci jednotlivých okresov PSK

Spôsob predaja

Priamy predaj. Uchádzač pred podaním žiadosti o odpredaj prevedie obhliadku v rámci príslušného okresu, za účelom množstva zberu ovocia a ceny v rámci jednotlivých okresov PSK.

Doba zberu

August – November 2022

Cena

300, 00,- €

Informácie o predmete odpredaja

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, e-mail: prevadzka@sucpsk.sk

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: