Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

ROK 2022 – NOVÉ PLÁNY A VÝZVY PRE SÚC PSK

20. januára 2022
Dopravná komisia
Ľubomír Sabol, Ing.

Začiatkom tretieho januárového týždňa sa uskutočnilo 34. zasadnutie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. Produktívne a konštruktívne debaty zo strany poslancov, predstaviteľov SÚC PSK a zamestnancov odboru dopravy PSK, ktoré na zasadnutí prebiehali, vyústili do spoločného konsenzu.

Členovia komisie boli informovaní o:

  1. priebehu zimnej údržby ciest v PSK v období 2021/2022, o spotrebe posypových materiálov a realizované výkony k 31.12.2021
  2. presunoch investičných finančných prostriedkov z roku 2021 do roku 2022 vo výške cca 18,3 mil. € v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov SÚC PSK
  3. priebehu mostného programu SÚC PSK na rok 2022, prostredníctvom ktorého SÚC PSK plánuje vypracovať min. 51 ks kompletných realizačných projektových dokumentácií a zrekonštruovať min. 49 mostných objektov
  4. priebehu cestného programu SÚC PSK na rok 2022, ktorého prioritným cieľom je odstránenie všetkých havarijných úsekov evidovaných na cestách II. a III. triedy
  5. stave projektov, realizovaných v rámci programov cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko–Slovensko, HUSKROUA – ENI, a Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Členovia komisie odporučili Zastupiteľstvu PSK schváliť návrhy:

  1. na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s investičnou činnosťou SÚC PSK
  2. na navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov SÚC PSK na rok 2022 o viac ako  123 tisíc €, ktoré je spojené s realizáciou investičnej akcie „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537“
  3. návrh na zmenu uznesení Z PSK za rok 2021, týkajúcich sa „Projektu Vysoké Tatry“ a projektu „Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča“
komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: