Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Stránka

Žiadosť o zriadenie budúceho vecného bremena / vecného bremena

V zmysle § 58 ods. 2 a § 139 ods.1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Stavebník musí preukázať vlastnícky vzťah, alebo tzv. iné právo k pozemku pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré oprávňujú stavebníka zriadiť na dotknutom pozemku požadovanú stavbu. Z toho dôvodu na pozemkoch vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja je potrebné požiadať o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena / zmluvy o zriadení vecného bremena.

Ku každej žiadosti je priložený popis, ktorý slúži na vyplnenie žiadosti a nezasiela sa spolu so žiadosťou. K žiadosti je potrebné priložiť všetky potrebné prílohy a odoslať ich na adresu: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oddelenie pre majetkové vzťahy, Jesenná 14, 080 05 Prešov.

Žiadosť o zriadenie budúceho vecného bremena: Žiadosť (docx, 33kB)

Žiadosť o zriadenie vecného bremena: Žiadosť (docx, 33kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (doc, 143kB)