Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Stránka

Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Žiadosť o zriadenie vecného bremena

Žiadosti o zriadenie vecného bremena rozdeľujeme na 2 typy a podľa toho, v akom štádiu výstavby sa inžinierska sieť nachádza. Ku každej žiadosti je priložený popis, ktorý slúži na vyplnenie žiadosti a nezasiela sa spolu so žiadosťou. K žiadosti je potrebné priložiť potrebné prílohy a odoslať na: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oddelenie právne, kontroly a komunikácie, Jesenná 14, 080 05 Prešov. V prípade fyzických osôb je potrebné k žiadosti pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Stavba, ktorá sa nachádza v prípravnom štádiu a pre povolenie stavby je potrebné uzavrieť zmluvný vzťah k pozemku, na ktorom sa inžinierska sieť bude nachádzať, vtedy žiadame o uzavretie: Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.

Pre fyzické osoby: Žiadosť (docx, 33kB)

Pre právnické osoby: Žiadosť (docx, 33kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (doc, 143kB)

Pokiaľ je stavba už postavená a pre kolaudáciu stavby je potrebné uzavrieť zmluvný vzťah k pozemku, na ktorom sa inžinierska sieť nachádza, vtedy žiadame o uzavretie: Zmluvy o zriadení vecného bremena.

Pre fyzické osoby: Žiadosť (docx, 33kB)

Pre právnické osoby: Žiadosť (docx, 33kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (doc, 143kB)