Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

ZO ŽIVOTA CESTÁRA #12 ǀ Odber vzoriek a skúšky stavebných materiálov

29. januára 2024
Zo života cestára
Ondrej Šimko

Odber vzoriek stavebných materiálov (napr. betónu, asfaltových vrstiev, zeminy, kameniva) v teréne z mostných objektov a cestných komunikácií zabezpečuje oddelenie diagnostiky dopravných stavieb a reklamácií SÚC PSK, ktoré zároveň vykonáva skúšky, merania a prieskumy stavebných konštrukcií in situ, t. j. na pôvodnom mieste stavebného objektu. 

Za účelom diagnostiky a zhodnotenia skutočného stavu vybraných mostných objektov a cestných komunikácií v správe SÚC PSK, oddelenie vo svojom laboratóriu následne realizuje analýzu fyzikálnych a chemických vlastností odobraných vzoriek. Výsledky analýz sú veľmi cenné a dôležité pre návrh opráv / sanáciu stavu ciest a mostov.

Okrem toho oddelenie a jeho laboratórium zabezpečuje pre internú potrebu iných oddelení SÚC PSK aj odbery a skúšky materiálov pri rekonštrukciách mostov a ciest.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: