Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Stránka

Často kladené otázky

Kedy bola zriadená Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja?

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja bola zriadená 1. decembra 2003 Zriaďovacou listinou zo dňa 7. októbra 2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení ako rozpočtová organizácia Prešovského samosprávneho kraja.
Aký druh ciest a koľko km pozemných komunikácií spravuje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja?

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja spravuje cesty I., II. a III. triedy vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, ktorých celková dĺžka ku dňu 31. mája 2023 predstavuje 2 442,624 km.
O koľko mostov sa stará Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja?

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja má ku dňu 14. septembra 2023 vo svojej správe 1 227 mostných objektov.
Koľko priepustov spravuje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja?

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ku dňu 7. septembra 2023 spravuje 6 060 priepustov.
Koľko ľudí zamestnáva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja?

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ku dňu 2. októbra 2023 zamestnáva 720 ľudí. Celkový počet zamestnancov sa počas roka mení v závislosti od ročného obdobia. V zimnom období sa počet zamestnancov podľa potreby organizácie navyšuje o dispečerov spravodajskej služby.
Kde sa počas zimného obdobia môžu občania informovať o aktuálnej zjazdnosti ciest v kraji?

Každoročne od 1. novembra do 31. marca sa môžu účastníci cestnej premávky informovať o aktuálnej zjazdnosti ciest v kraji na bezplatnom telefónnom čísle centrálnej dispečersko-spravodajskej služby Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja – 0800 500 222.
Počas ktorých mesiacov prebieha zimná údržba ciest?

Výkon zimnej údržby ciest (ZÚC) na území Prešovského samosprávneho kraja sa vykonáva na základe Operačného plánu zimnej údržby ciest pre príslušné obdobie, ktorý je schválený Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja a Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky. Realizácia ZÚC oficiálne prebieha od 1. novembra do 31. marca. V prípade zhoršenia klimatických podmienok sa však ZÚC môže vykonávať aj mimo uvedeného obdobia.