Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Stránka

Projekt Vysoké Tatry

Základné informácie a ciele:

 • Cesta II/537 je regionálneho významu a spája 2 kraje Prešovský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj, slúži k napojeniu priľahlých miest a obcí  PSK na cesty  I/18 a I/66 a následne na súhrnnú sieť TEN-T. Cesta II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Pavúčej doliny až po križovatku s cestou I/66 v celkovej dĺžke cca 43 km. V riešenom území pri terajšom stave vozovky cestnej komunikácie, jej stav nevyhovuje súčasnému dopravnému zaťaženiu a podmienkam kladeným na bezpečnosť cestnej premávky. Z uvedených dôvodov je potrebné navrhnúť dopravno-technicky kvalitnejšie bezpečnostné prvky komunikácie a úpravu konštrukcie vozovky v degradovaných úsekoch.
 • Cieľom je zabezpečenie napojenia regiónov na cesty I. triedy a infraštruktúru TEN-T, regionálnou komunikáciou a zlepšenie stavebno-technického stavu cestnej siete s dopadom na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zníženie nehodovosti, zníženie energetickej náročnosti dopravy, zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie. Modernizácia cesty II/537 má výrazný vplyv na zlepšenie dostupnosti obyvateľov k základným sociálnym službám a občianskej vybavenosti, zároveň sa využíva  ako spojnica  priemyselných a kultúrnych centier PSK.
 • Realizáciou projektu sa eliminujú nebezpečné prvky, čo bude mať priaznivý vplyv na skrátenie doby premávky na cestnej komunikácii, prispeje sa k úspore času, zlepší sa plynulosť premávky a tým jej bezpečnosť dopravy. Celkovo sa zlepšia podmienky cestnej dopravy pre obyvateľov a návštevníkov funkčného regiónu Prešov, Poprad. Tieto skutočnosti budú úmerne vplývať na zvýšenie atraktivity regiónu, zvýši sa mobilita a ekologická doprava, čo zlepší kvalitu životného prostredia dotknutej krajiny. Výsledkom projektu je najmä rekonštrukcia a modernizácia cesty II. triedy.
 • Globálnym cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Investičné akcie, základné informácie:

 • Rekonštrukcia 43 km cesty II. triedy známej ako CESTA SLOBODY
 • Druh komunikácie: cesta II/537
 • Kategória cesty: 9,5/60

Celkový rozsah rekonštrukcie:

 • 26 mostov
 • 1 poloestakáda
 • 14 oporných
 • 12 zárubných múrov
 • 96 priepustov
 • 4 odpočívadlá

Členenie:

 • Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské – Pavúčia dolina (I.úsek)
 • Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538 (II.úsek)
 • Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok (III.úsek)
 • Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok – Starý Smokovec (IV.úsek)
 • Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec – Tatranské Matliare (V.úsek)
 • Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66 (VI.úsek)
 • Eliminácie bezpečnostných rizík na mostoch  a oporných múroch na ceste II/537

Zdroje financovania:

 • Projekty financované z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020
 • Predpokladané celkové náklady 42 mil. eur
 • Schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok – schválená výška NFP  (85% IROP, 10% ŠR a 5% PSK)

Realizácia v roku 2023:

 • Práce na jednotlivých úsekoch boli započaté v 14. a 15. týždni – od 3.4.2023
 • – koordinácia jednotlivých zhotoviteľov a stavebných postupov
 • – spolupráca a súčinnosť s orgánmi štátnej správy, samosprávy, dopravnej polície, HaZZ, Správy TANAP-u, hoteliermi, kúpeľníctvom a dopravnou verejnosťou
 • – uzávierky, obmedzenia, presmerovania dopravy s dôrazom na maximálnu bezpečnost a plynulosť cestnej premávky
 • – riešenie technických problémov a nepredvídateľných vecí
 • – kontrola výkonu a kvality realizovaných prác 
 • minimalizácia dopadov na ŽP
 • – cieľ maximálna prestavanosť a čerpanie zdrojov IROP do 12/2023
 • ukončenie projektu rok 2024
 • – súbežne prebieha proces spracovania koncepčného materiálu Plánu udržateľnej mobility Regiónu Vysokých Tatier

Navrhovaný postup prác – cesta II/537:

 • • vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v dotknutom území ich vlastníkmi, resp. správcami
 • • výrub kríkov a stromov
 • • odhumusovanie
 • • frézovanie vozovky, búracie práce
 • • výkopy
 • • úprava a zhutnenie podložia
 • • zhotovenie telesa cesty po pláň
 • • zhotovenie novej konštrukcie vozovky
 • • vyčistenie a dláždenie priekop
 • • rekonštrukcia priepustov
 • • dosypanie krajníc
 • • osadenie zvodidiel
 • • dokončovacie práce

Navrhovaný postup prác – mosty:

 • • vytýčenie inžinierskych sietí a ich úpravy/ preložky
 • • odstránenie mostného zvršku
 • • vybúranie prechodových dosiek a záverných múrikov (po zhodnotení projektantom na mieste)
 • • výkop prechodových oblastí (podľa stavu existujúcich)
 • • vybudovanie prechodových oblastí vrátane odvodnenia
 • • zhotovenie prechodových dosiek (podľa stavu pôvodných)
 • • zhotovenie vyrovnávacieho betónu na nosnej konštrukcii
 • • otrieskanie (brokovanie) povrchu vyrovnávacej vrstvy ako podkladu pod izoláciu
 • • hydroizolácia mosta
 • • realizácia mostného zvršku
 • • čistenie povrchov (betón, kamenný obklad) vysokotlakovým vodným lúčom
 • • sanácia pohľadových a podhľadových častí nosnej konštrukcie a ríms na mostných krídlach
 • • zjednocujúci náter betónových povrchov
 • • preložky inžinierskych sietí, dokončenie
 • • oprava kamenného muriva a preškárovanie muriva spodnej stavby
 • • úpravy pod mostom (prečistenie od nánosov, odstránenie porastov, výruby max. 3,0 m od päty svahu/ svahových kužeľov alebo od obrysu mosta)
 • • dokončovacie práce

I. úsek – Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské – Pavúčia dolina:

 • Zdroj Spolufinancovania: IROP
 • Dátum Ukončenia: 12/2023
 • Dĺžka Úseku: 7,620 km
 • Lehota Výstavby: 240 kalendárnych dní

 • Cestná komunikácia II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, napája sa na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu a na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši rekonštrukciu úseku od Podbanského až po Pavúčiu dolinu, na ceste II/537 v km 18,510 – 26,130.

Rozsah projektu:

 • 101-00 Cesta II/537
 • 201-00 Most 537-012 cez rieku Belá v osade Podbanské
 • 202-00 Most 537-013 cez potok Belanka

II. úsek – Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538:

 • Zdroj Spolufinancovania: IROP
 • Dátum Ukončenia: 12/2023
 • Dĺžka Úseku: 7,370 km
 • Plán Výstavby: 2022-2023
 • Lehota Výstavby: 450 kalendárnych dní

 • Cestná komunikácia II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, napája sa na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu a na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Pavúčej doliny až po križovatku s cestou II/538 v km 26,130 – 33,500.

Rozsah projektu:

 • 102-00 Cesta II/537
 • 203-00 Most 537-014 cez horský potok, Pavúčia dolina
 • 204-00 Most 537-016 cez potok Zlomisko za osadou Tri studničky
 • 205-00 Most 537-018 cez horský potok pred Štrbským Plesom

III. úsek – Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok:

 • Zdroj Spolufinancovania: IROP
 • Dátum Ukončenia: 12/2023
 • Dĺžka Úseku: 7,350 km
 • Lehota Výstavby: 450 kalendárnych dní

 • Cestná komunikácia II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, napája sa na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu a na cestu I. triedy I/66.  Predmetný projekt rieši rekonštrukciu v úseku od križovatky s cestou II/538 až po Batizovský potok, v km 33,500 – 40,850.

Rozsah projektu:

 • 103-00 Cesta II/537
 • 206-00 Most 537-020 cez potok Mlynica
 • 208-00 Most 537-023 cez potok Rinčový za Novým Štrbským Plesom
 • 209-00 Most 537-025 cez potok Malý Šum pred Vyšnými Hágmi
 • 291-00 Poloestakáda v km 35,180 – 35,330
 • 271-00 Zárubný múr v km 35,126
 • 272-00 Zárubný múr v km 38,081
 • 273-00 Zárubný múr v km 38,258
 • 274-00 Zárubný múr v km 38,821
 • 275-01 Zárubný múr v km 39,720
 • 275-02 Zárubný múr v km 39,735
 • 276-00 Zárubný múr v km 39,9
 • 111-00 Odpočívadlo v km 33,750 (odpočívadlo orol)
 • 112-00 Odpočívadlo v km 36,950 (odpočívadlo medveď)
 • 113-00 Odpočívadlo v km 40,000 (odpočívadlo rys)

IV. úsek – Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok – Starý Smokovec:

 • Zdroj Spolufinancovania: IROP
 • Dátum Ukončenia: 12/2023
 • Dĺžka Úseku: 7,550 km
 • Lehota Výstavby: 450 kalendárnych dní

 • Cestná komunikácia II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, napája sa na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu a na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Batizovského potoka až po Starý Smokovec, v km 40,850 – 48,400.

Rozsah projektu:

 • 104-00 Cesta II/537
 • 211-00 Most 537-028 cez potok Kahule pred obcou Tatranská Polianka
 • 212-00 Most 537-028A cez bezmenný potok v Novej Polianke pri horárni
 • 213-00 Most 537-029 cez potok Štos pred Tatranskou Poliankou
 • 215-00 Most 537-030A cez bezmenný potok v Tatranskej Polianke
 • 216-00 Most 537-031 cez Slavkovský potok v Tatranských zruboch
 • 217-00 Most 537-032 cez potok pred Smokovcom
 • 218-00 Most 537-033 cez potok v Smokovci
 • 219-00 Most 537-034 cez potok Smokovec
 • 220-00 Most 537-036 cez potok Smokovec
 • 277-01 Zárubný múr v km 41,036
 • 277-02 Zárubný múr v km 41,000
 • 278-00 Zárubný múr v km 44,417
 • 114-00 Odpočívadlo v km 43,500 (odpočívadlo kamzík)

V. úsek – Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec – Tatranské Matliare:

 • Zdroj Spolufinancovania: IROP
 • Dátum Ukončenia: 12/2023
 • Dĺžka Úseku: 6,164 km
 • Plán Výstavby: 2022-2023
 • Lehota Výstavby: 450 kalendárnych dní

 • Cestná komunikácia II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, napája sa na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu a na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Starého Smokovca až po Tatranské Matliare v km 48,400 – 53,345 a km 54,830 – 56,049

Rozsah projektu:

 • 105-00 Cesta II/537
 • 279-00 Zárubný múr v km 52,437
 • 280-00 Zárubný múr v km 52,437

VI. úsek – Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66:

 • Zdroj Spolufinancovania: IROP
 • Dátum Ukončenia: 12/2023
 • Dĺžka Úseku: 6,122 km
 • Lehota Výstavby: 480 kalendárnych dní

 • Cestná komunikácia II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, napája sa na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu a na cestu I. triedy I/66. Predmetný úsek rieši jej rekonštrukciu v úseku od Tatranských Matliarov až po križovatku s cestou I/66, v km 56,049 – 62,171 km.

Rozsah projektu:

 • 106-00 Cesta II/537
 • 223-00 Most 537-039 cez potok v Tatranských Matliaroch
 • 224-00 Most 537-042 cez potok za Tatranskou Lomnicou
 • 225-00 Most 537-043 za Tatranskou Lomnicou
 • 226-00 Most 537-044 cez potok Čierna voda za Tatranskou Lomnicou
 • 227-00 Most 537-045 cez potok Hučava za Tatranskou Lomnicou

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537:

 • Zdroj Spolufinancovania: IROP
 • Dátum Ukončenia: 12/2023
 • Dĺžka Úseku: 2,782 km
 • Lehota Výstavby: 480 kalendárnych dní

 • Cestná komunikácia II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, napája sa na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu a na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši elimináciu bezpečnostných rizík na oporných múroch na mostných objektoch na ceste II/537, v km 33,960 – 52,000.

Rozsah projektu:

 • 100-00 Cesta II/537
 • 207-00 Most 537-021 cez rieku Poprad za Novým štrbským plesom
 • 210-00 Most 537-026 cez potok Suchá voda a TEŽ za osadou Vyšné Hágy
 • 214-00 Most 537-030 cez Velický potok a TEŽ pred Tatranskou Poliankou
 • 221-00 Most 537-037 cez Studený potok za Smokovcom
 • 210-01 Oporný múr pred mostom č. 537-026
 • 210-02 Oporný múr za mostom č. 537-026
 • 251-00 Oporný múr v km 34,111
 • 252-00 Oporný múr v km 36,146
 • 253-00 Oporný múr v km 37,436
 • 254-00 Oporný múr v km 37,949
 • 255-00 Oporný múr v km 42,710
 • 256-00 Oporný múr v km 42,808
 • 257-00 Oporný múr v km 44,634
 • 258-00 Oporný múr v km 45,613
 • 259-00 Oporný múr v km 49,436
 • 260-00 Oporný múr v km 49,834
 • 261-00 Oporný múr v km 50,683
 • 262-00 Oporný múr v km 51,940