Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Stránka

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „SÚC PSK“) je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „infozákon“). Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Povinná osoba sprístupňuje informácie, ktoré má k dispozícii. Výnimku ustanovuje infozákon (§ 8 – § 12).

SÚC PSK:

  • bola zriadená Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení ako rozpočtová organizácia Prešovského samosprávneho kraja.
  • Odborným gestorom realizácie infozákona je úsek riaditeľa.
  • platná organizačná štruktúra

V súlade s § 3 infozákona sprístupňuje SÚC PSK informácie, ktoré má k dispozícii a ktorých zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú.

Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné podať:

a) písomne na adresu:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Jesenná 14
080 01 Prešov
b) osobne do podateľne SÚC PSK na uvedenej adrese v prac. dňoch v čase od 08. 00 hod. – 15. 00 hod.
c) telefonicky na čísle: 0907 671 381 v prac. dňoch v čase od 08. 00 hod. – 14. 00 hod.
d) elektronickou poštou na emailovú adresu: sucpsk@sucpsk.sk

Sprístupňovanie informácií na žiadosť

Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať písomne, ústne, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Žiadosti podávané elektronickou poštou je možno podávať bez časového obmedzenia.

Náležitosti žiadosti

V žiadosti o sprístupnenie informácie je v zmysle infozákona potrebné uviesť:

  • ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,
  • kto ju podáva – meno, priezvisko, resp. názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  • požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. emailom, poštou, telefonicky …)

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.

Ak žiadosť o sprístupnenie informácie nemá vyššie uvedené predpísané náležitosti, SÚC PSK vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnú žiadosť doplnil ( určí mu na to lehotu min. 7 dní ). Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, SÚC PSK žiadosť odloží.

Lehota na vybavenie žiadosti a postúpenie žiadosti

V zmysle § 17 infozákona SÚC PSK žiadosť vybaví bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2, ak infozákon neustanovuje inak.

Zo závažných dôvodov môže SÚC PSK predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2. Predĺženie lehoty oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Ak SÚC PSK nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím podľa § 18 infozákona. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Obmedzenia prístupu k informáciám

V prípade, ak informáciu nemožno poskytnúť z dôvodov infozákonom stanoveného obmedzenia prístupu k informáciám (§8 – §12), SÚC PSK žiadosť odmietne rozhodnutím. Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva SÚC PSK tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon.

Ak SÚC PSK žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v infozákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená pre nedostatky (§ 14 ods. 3).

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií možno podať v lehote do 15 dní od jeho doručenia na SÚC PSK odvolanie v zmysle § 19 ods. 1 infozákona. O odvolaní proti rozhodnutiu SÚC  PSK rozhoduje vedúca úseku riaditeľa do 15 dní odo dňa doručenia odvolania povinnou osobou (§ 19 ods. 3 infozákona). Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Legislatíva:

  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších zmien a doplnení.
  • Nariadenie vlády SR. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.