Centrálny dispečing (Nonstop 24-hour daily)
Legislatíva

Legislatíva

  • Zákon č. 553/2003 Z. z.
  • o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 162/1995 Z. z.
  • o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
  • Zákon č. 211/2000 Z. z.
  • o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)