Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Stránka

Žiadosť k zriadeniu vjazdu na nehnuteľnosť

Postup pri vybavovaní žiadosti o zriadení dopravného napojenia prístupovej komunikácie, alebo vjazdu na cestu. O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje vzhľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť cestnej premávky na nej, príslušný cestný správny orgán. Cestným správnym orgánom pre cesty II. a III. triedy na území Prešovského samosprávneho kraja sú Okresné úrady, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií v jednotlivých okresoch. Preto žiadosti na pripojenie prístupovej komunikácie alebo zriadenia vjazdu na cestu II. a III. triedy je potrebné adresovať na cestný správny orgán v príslušnom okrese. K tejto žiadosti je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného dopravného inšpektorátu SR a správcu komunikácie pre jednotlivú oblasť. Čo sa týka vyjadrenia našej organizácie, na stránke Správy a údržby ciest PSK, www.sucpsk.sk v spodnej časti tejto sekcie je zverejnené tlačivo „Žiadosť k zriadeniu vjazdu na nehnuteľnosť, prípadne prístupovú komunikáciu k nehnuteľnosti“, na ktorom sú uvedené prílohy, ktoré slúžia ako podklad pre vyhotovenie stanoviska správcu komunikácie. Toto vyjadrenie potom slúži ako podklad pre žiadosť na príslušný cestný správny orgán, ktorý v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), rozhodne o dopravnom napojení na cestu II. alebo III. triedy na území Prešovského samosprávneho kraja.

Vlastníci a správcovia ciest na území PSK
cestyvlastníksprávca
diaľnice a rýchlostné cestySlovenská republika Zák. č. 135/1961 Zb. §3d odst.1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. strediska správy a údržby diaľníc Zák.č. 135/1961 Zb. §3d odst.5 písm. a
cesty I. triedySlovenská republika Zák. č. 135/1961 Zb. §3d odst.1Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice Zák.č. 135/1961 Zb. §3d odst. 5 písm. b
cesty II. a III. triedyPrešovský samosprávny kraj Zák. č. 135/1961 Zb. § 3d odst. 2Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Zák.č. 135/1961 Zb. §3d odst. 5 písm. c
miestne komunikácieobec Zák. č. 135/1961 Zb. § 3d odst. 3obec, prípadne právnické osoby nimi na tento účel zriadené alebo založené Zák.č. 135/1961 Zb. §3d odst. 5 písm. d

Žiadosť k zriadeniu vjazdu na nehnuteľnosť, prípadne prístupovú komunikáciu k nehnuteľnosti (doc, 28kB)

Vzorový priečny rez pre cesty III. triedy (pdf, 860kB)

Vzorový priečny rez pre cesty II. triedy (pdf, 860kB)

Vzorový priečny rez pre prekopávky na cestách II. a III. triedy (pdf, 150kB)